Cotton 'Shobu' Design Shinai Bag

Cotton 'Shobu' Design Shinai Bag

Deluxe Shobu Design Bogu Bag

Deluxe Shobu Design Bogu Bag

Light Weight Compact Bogu Bag [Both Side Pockets]

Light Weight Compact Bogu Bag [Both Side Pockets]

Expandable Kendo Bogu Bag & Multiple Shinai Carrier Set

Expandable Kendo Bogu Bag & Multiple Shinai Carrier Set

Personalized Multiple Shinai Carrier

Personalized Multiple Shinai Carrier

Premium Canvas Buckled Shinai Bag

Premium Canvas Buckled Shinai Bag

Aoi Signature Multiple Shinai Carrier

Aoi Signature Multiple Shinai Carrier

Special Edition Heavy Cotton Shinai Bag

Special Edition Heavy Cotton Shinai Bag

Lightweight Shinai / Bokuto Bag

Lightweight Shinai / Bokuto Bag

DX Kurozan Shinai Carrier

DX Kurozan Shinai Carrier

Indigo-dyed Shinai Bag

Indigo-dyed Shinai Bag

Pinterest
Search