Theia, Black And White, Silver, Black N White, Black White, Money